Oficiálne weobové stránky obce Miková

Následky zemetrasenia – postup pre uplatnenie finančnej výpomoci

Postup a náležitosti pre uplatnenie jednorazovej finančnej výpomoci podľa § 28a zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

  1. Fyzická osoba (občan)

Jednorazovú finančnú výpomoc možno poskytnúť fyzickej osobe, ak v dôsledku mimoriadnej udalosti došlo k poškodeniu alebo zničeniu rodinného domu, bytu alebo iného obydlia vrátane jeho  zariadenia, ktoré užívala v čase vzniku mimoriadnej udalosti.

Fyzická osoba (žiadateľ o výpomoc) predloží obci, na ktorej území sa obydlie nachádza písomnú žiadosť do 30 dní od odvolania mimoriadnej situácie.

Prílohou žiadosti je výpis z listu vlastníctva, kópia listu vlastníctva, kópia nájomnej zmluvy alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje užívacie právo k obydliu.

Taktiež povinnou prílohou je fotodokumentácia poškodenia obydlia a zariadenia mimoriadnou udalosťou.

Sociálna situácia žiadateľa sa posudzuje podľa toho, či žiadateľ je:

a) osoba v hmotnej núdzi a poberám dávku v hmotnej núdzi a príspevky k

     dávke v hmotnej núdzi,

b) osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,

c) osamelý rodič, ktorý sa stará o nezaopatrené dieťa,

d) osoba, ktorá dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok.

Pre poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci fyzickej osobe je potrebné, aby táto spĺňala aspoň jednu z uvedených podmienok.

Obec zverejní na úradnej tabuli a na webovom sídle obce na účel informovania verejnosti zoznam osôb, ktorým bola poskytnutá výpomoc.

Na príspevok nie je právny nárok. Termín poskytnutia príspevku ešte nie je určený.