Oficiálne weobové stránky obce Miková

Výrub / okliesnenie stromov

Spoločnosť Davies s.r.o. – poverená osoba Výchdoslovenskej distribučnej, a.s. ďalej len VSD, ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto V Y Z Ý V A všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len „vlastníkov“) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť, alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zák. č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.

Požadovaný termín, do ktorého je potrebné vykonať výrub/okliesnenie je 15 dní. Pri vykonávaní predmetnej činnosti je potrebné dbať o bezpenosť života a zdravia osôb vykonávajúcich predmetnú činnosť, ako aj o ochranu elektrického vedenia. Ak by z týchto dôvodov bolo potrebné prerušiť distribúciu elektriny, je nevyhnutné o to požiadať spoločnosť VSD, minimálne 30 dní pred vykonaním predmetnej činnosti. Zároveň je pri výkone predmetnej činnosti spojenej s prerušením distribúcie elektriny potrebné zabezpečiť aj dozor osoby s osvedčením o odbornej spôsobilosti podľa § 23 Vyhlášky MPSVaR SR. 508/2009 Z. z.. Bližšie informácie Vám poskytne kontaktná osoba: Oročný Pavol, +420603164601


V prípade márneho uplynutia lehoty na vykonanie výrubu a okliesnenia, spoločnosť
VSD / poverený poskytovateľ služieb, vykoná výrub a okliesnenie stromov a
iných porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z §11 zákona 251/2012 Z. z.. Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii vlastníka nehnuteľnosti. Táto Výzva zároveň predstavuje aj splnenie si oznamovacej povinnosti týkajúcej sa vstupu na Váš pozemok, v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na zabezpečenie spoľahlivého prevádzkovania elektrického vedenia.Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú distribúciu elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.