Oficiálne weobové stránky obce Miková

Ako postupovať v prípade zemetrasenia?


Pred zemetrasením je potrebné:

 • pripraviť si prenosné rádio, baterku a lekárničku,
 • naučiť sa základy prvej pomoci,
 • poznať hlavné uzávery elektriny a plynu,
 • neukladať na police a skrine ťažšie predmety, ťažší nábytok oprieť o steny,
 • dohodnúť si spôsob kontaktu s členmi rodiny, príbuznými, na pracoviskách a školách počas zemetrasenia.
  Počas zemetrasenia je potrebné:
 • pri pobyte v budove ostať dnu,
 • pri pobyte mimo budovy zostať vonku, najviac zranení býva pri panickom úteku z domov alebo do úkrytov,
 • zachovať rozvahu, pomáhať deťom, susedom, starším osobám, invalidom, chorým a zraneným,
 • v budove rýchlo vyhľadať vhodné miesto, postaviť sa k opornému múru alebo pod dvere, ale nikdy nie k
  oknu,
 • ukryť sa pod stôl a v továrňach pod najbližší odolný predmet,
 • nevstupovať do výťahu a na schodište,
 • vonku sa zdržiavať čo najďalej od elektrického vedenia, stromov, pomníkov atď.,
 • nezostávať v úzkych uliciach, v nevyhnutných prípadoch hľadať ochranu pod najbližšou bránou pod portálom,
 • nepoužívať otvorený oheň, existuje nebezpečenstvo výbuchu plynu a následného požiaru,
 • pri jazde v dopravnom prostriedku okamžite zastaviť na otvorenom priestranstve a nevystupovať počas
  trvania otrasov.
  Po zemetrasení je potrebné:
 • opatrne opustiť budovy a iné objekty narušené otrasmi, pri prechádzaní týmito objektmi hrozí
  nebezpečenstvo zrútenia jednotlivých častí stavieb,
 • poskytnúť prvú pomoc sebe i iným zraneným, starším alebo chorým osobám, deťom a invalidom, dodržiavať
  zásady zvýšenej hygieny, aby sa zabránilo rozširovaniu nákazlivých chorôb,
 • nezdržiavať sa pod hrádzami vodných nádrží, v údoliach a okolí potokov a riek, kde môže dôjsť k ich
  rozvodneniu a pretrhnutiu hrádzí,
 • skontrolovať rozvody plynu, vody a elektriny, pri poruche rozvodov uzavrieť ich prívody, otvoriť okná a
  opustiť budovu, mimoriadnu starostlivosť venovať miestam, kde hrozí nebezpečenstvo úniku alebo vzniku
  nebezpečných škodlivín, toxických, biologických, rádioaktívnych, výbušných a iných látok ohrozujúcich životy
  ľudí a životné prostredie,
 • každý požiar hasiť dostupnými prostriedkami vždy s ohľadom na stav hasených objektov, organizačnými a
  ďalšími pokynmi, opatreniami zabrániť rozširovaniu požiaru a riadiť sa pokynmi príslušníkov požiarnych
  útvarov,
 • zabezpečiť trvalý dozor pri používaní otvoreného ohňa, pri opakovaných otrasoch zemského povrchu môže
  dôjsť v podmienkach poškodených komunikácií a rozvodov plynu k rozsiahlemu požiaru,
 • nepodliehať panike, sledovať správy, pokyny a informácie vysielané v rozhlase, riadiť sa pokynmi,
 • aktívne spolupracovať s orgánmi podieľajúcimi sa na záchranných prácach,
 • nepoužívať zbytočne telefóny mobilných a pevných sietí na vybavovanie osobných záležitostí a prežitých
  dojmov, vo svojom záujme uvoľniť telefónne spojenie pre urýchlené spojenie záchranárov, zdravotníkov,
  hasičov, ap.,
 • na pitie používať výhradne vodu prevarenú alebo pochádzajúcu zo zaručene bezpečného zdroja,
 • na núdzové ubytovanie používať stan alebo jednoduchý prístrešok s ľahkou konštrukciou v dostatočnej
  vzdialenosti od vysokých budov a objektov hroziacich pádom alebo zrútením,
 • na evakuáciu alebo pomoc príbuzným nepoužívať vlastné auto, aby sa predišlo dopravným zápcham a aby
  komunikácie boli uvoľnené pre dopravné prostriedky záchranárov, hasičov, zdravotníkov a ostatných
  účastníkov záchranných prác,
 • pri pátraní po osobnom majetku v troskách budov sa nevyhnutne podriaďovať rozhodnutiu orgánov
  riadiacich záchranné práce,
 • v prípade nariadenej evakuácie alebo premiestnenia do iného objektu vziať so sebou pitnú vodu, potraviny,
  lieky, baterku, prenosný rádiový prijímač, mobilný telefón, dôležité dokumenty a vhodný odev.

Zdroj: https://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/ou_vranov_nad_toplou/okr/informacie/Ako_postupovat_v_pripade_zemetrasenia.pdf