Oficiálne weobové stránky obce Miková

Prezidentské Voľby 2024

Prvé kolo volieb prezidenta SR sa uskutoční v sobotu 23. marca 2024.  Termín volieb oznámil v pondelok 8. januára 2024 predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini. Prípadné druhé kolo volieb sa bude konať v sobotu 6. apríla 2024.

Druhé kolo volieb sa koná do 14 dní od prvého kola v prípade, ak ani jeden z kandidátov nezíska potrebnú väčšinu hlasov voličov. Do druhého kola volieb postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov.

PREHĽAD DÔLEŽITÝCH LEHÔT PRED VOĽBOU PREZIDENTA

Volebná kampaň sa začala 9. januára, termín na podanie kandidatúry uplynie 30. januára

Prvé kolo volieb sa uskutoční v sobotu 23. marca, prípadné druhé kolo sa bude konať v sobotou 6. apríla.

Volebná kampaň

Volebná kampaň pred voľbou prezidenta SR sa začala oficiálne v utorok 9. januára, dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Končí sa 48 hodín predo dňom konania prvého kola volieb, teda o polnoci z 20. na 21. marca, kedy začína plynúť volebné moratórium.  V prípade konania druhého kola sa volebná kampaň končí o polnoci z 3. na 4. apríla.

Predloženie návrhov na kandidátov

Kandidátov na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo najmenej 15 000 občanov s právom voliť do Národnej rady SR na základe petície. Návrhy na voľbu sa odovzdávajú predsedovi Národnej rady SR najneskôr do 21 dní od vyhlásenia volieb, teda do 30. januára.

Predseda Národnej rady SR preskúmava do 14 dní od doručenia návrhu na kandidáta, či tento návrh spĺňa podmienky ustanovené zákonom. Pri podaní návrhu v posledný možný deň tak lehota na preskúmanie uplynie 13. februára.

Hlasovanie voličov s trvalým pobytom v SR a bez trvalého pobytu v SR

Vo voľbách prezidenta je možné hlasovať výlučne vo volebnej miestnosti na území Slovenskej republiky.

Občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil najneskôr v deň volieb 18 rokov, môže hlasovať buď v obci svojho trvalého pobytu, alebo v ktorejkoľvek volebnej miestnosti, ak požiadal o hlasovací preukaz.

Občan SR, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku môže hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti, ak predloží platný cestovný doklad a vyhlásenie o tom, že má trvalý pobyt v zahraničí a teda nemá na Slovensku trvalý pobyt.

Hlasovací preukaz

Obce začnú vydávať hlasovacie preukazy najskôr od 7. februára.  Volič môže jednou žiadosťou požiadať o hlasovacie preukazy pre obe kolá volieb, musí to však v žiadosti zreteľne uviesť.Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom. Oprávňuje voliča s trvalým pobytom na Slovensku voliť v ľubovoľnom volebnom okrsku.

O hlasovací preukaz možno požiadať elektronicky a listinne najneskôr do 4. marca pre prvé kolo volieb a najneskôr do 14. marca pre druhé kolo volieb. Listinná žiadosť musí byť do uvedených termínov aj obci doručená.

Osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno vyzdvihnúť hlasovací preukaz najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách obce (najneskôr v piatok 22. marca; pre druhé kolo volieb najneskôr v piatok 5. apríla).

Delegovanie do volebných komisií

Politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade SR, a petičný výbor môžu delegovať jedného člena a jedného náhradníka do okrskových a okresných volebných komisií do 19. februára. Prvé zasadnutia volebných komisií sa uskutočnia do 29. februára.

Vzdanie sa kandidatúry

Kandidát na prezidenta sa môže vzdať najneskôr 48 hodín pred začatím prvého kola volieb predsedovi Národnej rady SR, teda do 21. marca do 7:00 h, alebo najneskôr do 48 hodín pred začatím druhého kola volieb, teda do 4. apríla do 7:00 h.

             Viac informácií k volebnej kampani

Kandidát na prezidenta môže na svoju volebnú kampaň vynaložiť najviac 500 000 eur vrátane DPH spolu pre obidve kolá volieb. Do tejto sumy sa započítavajú aj náklady vynaložené na propagáciu, ktoré kandidát na prezidenta vynaložil v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb (teda od 13. 7. 2023), a náklady, ktoré kandidát na prezidenta uhradil alebo má uhradiť.

Kampaň tretích strán v prospech kandidáta zákon o volebnej kampani nepovoľuje.

Finančné prostriedky určené na volebnú kampaň musí kandidát na prezidenta viesť na tzv. transparentnom osobitnom účte v banke. Na osobitný účet musia byť vložené finančné prostriedky výlučne prevodom z iného účtu.

Adresu webového sídla transparentného účtu oznámi kandidát na prezidenta v listinnej alebo elektronickej podobe bezodkladne po zriadení účtu ministerstvu vnútra, ktoré ju zverejní na svojom webe.

Ak sa politická propagácia, inzerát alebo program zverejnili alebo odvysielali bezplatne alebo za zníženú cenu u iného vysielateľa ako v Rozhlase a televízii Slovenska, započítava sa do uvedenej sumy ich obvyklá cena.

Za náklady na volebnú kampaň sa považuje súčet všetkých finančných prostriedkov, darov a iných bezodplatných plnení oceniteľných peniazmi, ktoré kandidát na prezidenta vynaloží na úhradu platenej inzercie alebo reklamy, politickej propagácie, za zhotovenie reklamných plagátov, letákov, iných propagačných materiálov a predmetov a akýchkoľvek ďalších plnení spojených s volebnou kampaňou.

Kandidát môže prijať dary a iné bezodplatné plnenia na volebnú kampaň iba od fyzickej a právnickej osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v Slovenskej republike a politickej strany registrovanej na Slovensku. Dar ani iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň však nesmie prijať od štátu, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo vyššieho územného celku a ďalších subjektov, ktoré ustanovuje zákon.

Zároveň je kandidát na prezidenta povinný viesť osobitnú evidenciu nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení vrátane identifikačných údajov darcu.

Zdroj: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=prezidentske-volby-2024-prehlad-dolezitych-lehot