Hospodárenie spoločenstva

OBHOSPODAROVANÝ MAJETOK
Pozemkové spoločenstvo Kamjana Miková eviduje celkovú výmeru pozemkov: 217,3401 ha,
ktoré sú zapísané na listoch vlastníctva: LV č. 589, 605, 675

Správy :

Správa výboru
Správa o činnosti DR